Melding til alle medlemmer: VIKTIG! Gi oss beskjed ved endring av adresse, mailadresse eller telefonnr.

Innenriks 2009

31/1: HCØs generalforsamling

Generalforsamling for Hamars Culturelle Ølvenner ble avholdt i Gildehallen lørdag 31. januar. Det var ca. 50 oppmøtte, og etter den formelle delen var det servering av mat og godt drikke samt underholdning av Roy Carstens m/følge. Vi avsluttet ca. kl. 2300, og takker igjen Ringnes for lån av Gildehallen og god forpleining for øvrig.

President Kjell Storlykken ønsket velkommen, og første punkt var gjennomgang av årsberetningen for 2008. Det var ingen kommentarer til årsberetningen.

Kasserer Fred Myhre gikk så gjennom årsregnskapet for 2008. Vi sier oss særs tilfreds med resultatet, der gjennomføringen av ølfestivalen bidro i positiv retning. Ingen hadde innvendinger mot regnskapet.

Aud Brenden blir ny styrerepresentant fra 2009. Aud er også med i arrangementskomiteen, og overtar for Andreas Borgen som nå går ut av styret. Vi takker Andreas for tiden han har vært med. Andreas har hatt hovedfokus på utviklingen av klubbens hjemmeside. Det vil Andreas fortsette med, men nå uten å være med i styret. Andreas får lagt ut aktuelt stoff på hjemmesiden, men er helt avhengig av å få tilsendt stoff fra oss andre i styret og øvrige klubbmedlemmer. Der har vi fremdeles mye å hente.

Med i styret fra 2009 er:

Kjell Storlykken President
Ola Andersen Visepresident
Fred Lasse Myhre Kasserer
Marianne Korst Sekretær
Ole Poulsen Turgeneral
Aud Brenden Styremedlem
Bernt Matheson Varamann

Utenom styret har vi så langt to aktive komiteer i klubben. Arrangementskomiteen og Prisvinnerkomiteen. I tillegg er det opprettet flere komiteer som har oppgaver i forbindelse med gjennomføringen av den årlige ølfestivalen. Fra 2009 har vi opprettet funksjonen Materialforvalter. Denne ble allerede på generalforsamlingen besatt av Terje Edvardsen. Styret vil ta en gjennomgang av de oppgaver som materialforvalteren vil få ansvaret for. Det vil også bli opprettet en funksjon der den aktuelle skal sørge for at klubbens hjemmeside holdes oppdatert. Det ble på generalforsamlingen stilt spørsmål om ansvarsforholdet for denne personen, og det ble slått fast at det er styret som skal ha ansvar for profil og type innhold på hjemmesiden.

Den som skal arbeide med hjemmesiden skal sørge for at stoff blir innhentet fra de aktuelle leverandørene og formidlet videre til Andreas som tar seg av det tekniske. Det skal innhentes opplysninger som oppdatert terminliste, oppdatert versjon av Presidentens Hjørne, aktuelle reiseberetninger og referat fra annen virksomhet i klubben som styremøtereferater. Og dessuten innsamling av stoff fra klubbmedlemmer og andre aktuelle kilder. Noen fra styret kan gjerne utøve en form for sensur (på vegne av styret) og være medspiller før stoffet sendes over til Andreas for utleggelse på hjemmesiden. Dette kommer vi nærmere tilbake til når den aktuelle personen er på plass.

På generalforsamlingen informerte vi om den kommende Belgiaturen og kombinert mikrobryggeri/teater-tur til Oslo.

Til sommeren skal klubben arrangere den sjette ølfestivalen i Strandgateparken. Styret informerte om planer for gjennomføring av festivalen. Mye blir som tidligere, men pga. at budsjettet øker år for år ønsker styret å inngå en avtale med en samarbeidspartner som kan ivareta regnskapsføringen for festivalen. Det ble en del diskusjon rundt dette punktet, og konklusjonen ble at styret utarbeider et avtaleutkast med en samarbeidspartner og går gjennom utkastet på et møte der alle klubbens medlemmer blir invitert til å være med.

Utdeling av ”Årets Øljekk 2008” ble foretatt av komitéleder Stein Erik Johansen. Prisen gikk denne gangen til klubbens kasserer Fred Myhre. I tillegg til å utføre de tradisjonelle kassereroppgaver, har Fred bidratt til klubbens beste med bl.a. å stille hus og hage til disposisjon for den årlige grillfesten. Og ikke minst latt klubben bruke uthus og garasje til lager på bekostning av nediset bil og tilhenger. Takk til Fred!

Det var i forkant av generalforsamlingen ikke sendt inn saker under punktet eventuelt, og den formelle delen av generalforsamlingen ble avsluttet. Styret ønsker å takke for godt oppmøte og generelt for god medvirkning fra klubbens medlemmer i løpet av året som har gått.

Hamar, 15.02.09

Kjell Storlykken,
president