Månedlige arkiver: juni 2020

Klubbens statutter

§1 Formål

Hamars Culturelle Ølvenner har som formål å fremme ølkulturen og det gode selskap i Hamarområdet.

§2 Medlemskap

Medlemskap kan tegnes av personer over 20 år. Nye medlemmer må godkjennes av styret.

§3 Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens høyeste myndighet. Generalforsamlingen skal holdes innen utgangen av 1. tertial hvert år.

Generalforsamlingen innkalles skriftlig av styret, minst 3 uker på forhånd.

Saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 10 dager før generalforsamlingen finner sted.

Generalforsamlingen skal:

  1. Velge møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen.
  2. Behandle og gjøre vedtak som er ført opp på den vedtatte dagsorden. Årsmelding, regnskap og budsjett er faste punkter på dagsorden. Årsmelding og regnskap følger kalenderåret.
  3. Gjennomføre valg. I tillegg til den del av styret som står på valg (se § 4), velges inntil 3 varamedlemmer, 2 revisorer, derav 1 leder og 3 i valgkomité, derav 1 leder. Revisorer og valgkomite velges for 1 år.
  4. Foreta eventuelle endringer i vedtektene.

§4 Styret

Hamars Culturelle Ølvenner ledes av et styre på inntil 6 personer, bestående av president, visepresident, kasserer, sekretær og 2 styremedlemmer. I tillegg velges inntil 3 varamedlemmer. Styret velges for 2 år, varamedlemmene velges for 1 år.

President, sekretær og styremedlem 1 skal ikke velges samme år som visepresident, kasserer og styremedlem 2.

Presidenten har den daglige ledelsen av klubben. Visepresidenten skal fungere som leder ved presidentens fravær.

Styret har vedtaksmyndighet når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Er det stemmelikhet, gjør presidentens stemme utslaget.

Sekretær fører referat fra styremøter og generalforsamling.

Styret fastsetter til enhver tid hvilke rammer som kasserer skal ha i forhold til beløpsgrenser og plassering av klubbens midler.

Styret skal til enhver tid ha en oversikt over klubbens vesentlige/ større eiendeler. Denne oversikten gjennomgås av revisorene 1 gang pr. år før generalforsamlingen.

Styret har fullmakt til å utarbeide organisasjonsplan og endre denne etter behov, herunder oppretting av eventuelle komitéer.

Styret i HCØ utgjør generalforsamlingen i Hamar Ølfestival AS. Hvert styremedlem har en stemme.

§5 Revisjon

Revisorene reviderer regnskap og årsoppgjør. Revisjonsberetningen fra revisorene legges fram for generalforsamlingen.

§6 Utelukking av medlemmer

Medlemmer som viser utilbørlig oppførsel og bryter klubbens formålsparagraf, kan ekskluderes fra klubben av styret.

§7 Oppløsing av klubben

Klubbens midler tilfaller et veldedig formål ved eventuell oppløsning, etter vedtak på generalforsamling.

Statuttene er sist endret i ordinær generalforsamling for 2019, den 18. juni 2020.

Historisk generalforsamling i Hamars Culturelle Ølvenner 18. juni 2020

Generalforsamlingen skal avholdes innen utgangen av 1. tertial hvert år,
men dette lot seg ikke gjennomføre i «koronaåret».
Det ble restriksjoner på det «meste», – og de ble gradvis «mildere» slik at vi kunne gjennomføre generalforsamlingen.  Selv om alle medlemmer har rett til å kunne delta så måtte vi pga. restriksjoner og anbefalinger sette en øvre grense på 50 personer.  Derfor måtte medlemmene melde seg på til generalforsamling, -og de ville få beskjed når antall medlemmer var nådd.
Det ble kun 14 som kom, inkludert et styre på 7 stk.
Men generalforsamlinga ble «lovlig satt» og sakslista ble godkjent. 

Ut av styret gikk Terje Demroen, Hilde Solrun Kjønhaug og Ole Jørgen Jensen.
De ble erstattet med Roar Kristoffersen, Frode Jemtland og Jon Kulstad.

Hamar Ølfestival AS hadde sin generalforsamling på nettmøte.
Dvs. styret i HCØ, – som er eierne, – og styret i Hamar Ølfestival AS. Årsrapport, regnskap og balanse ble godkjent.

Ønsker du å bli medlem i HCØ må de være fylt 20 år, – og send oss en e-post til post@beerfest.no

Går du inn på fanen «Om HCØ»,- øverst på siden og klikker på «Kontakt», kan du se styret i HCØ.