Melding til alle medlemmer: VIKTIG! Gi oss beskjed ved endring av adresse, mailadresse eller telefonnr.

Statutter

Klubbens statutter

§1 Formål

Hamars Culturelle Ølvenner har som formål å fremme ølkulturen og det gode selskap i Hamarområdet.

Hamars Culturelle Ølvenner har sitt hovedsete på «The Irishman», Hamar.

§2 Medlemskap

Medlemskap kan tegnes av personer over 20 år. Nye medlemmer må anbefales av 2 eksisterende medlemmer og godkjennes av styret. Det gis mulighet for familiemedlemskap.

Styret kan sette et tak på hvor mange medlemmer klubben skal ha. Kontingentens revideres pr. 1. januar og følger kalenderåret. Kontingenten betales årlig.

§3 Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens høyeste myndighet. Generalforsamlingen skal holdes innen utgangen av 1. kvartal hvert år.

Generalforsamlingen skal:

  1. Velge møteleder og to personer som sammen med denne skal underskrive protokollen.
  2. Behandle og gjøre vedtak i alle saker som er ført opp på den vedtatte dagsorden. Årsmelding og regnskap er faste punkter på dagsorden.
  3. Gjennomføre valg. I tillegg til den del av styret som står på valg, velges 2 revisorer, derav 1 leder og 3 i valgkomité, derav 1 leder. Revisorer og valgkomité velges for 1 år.
  4. Foreta eventuelle endringer i vedtektene.

§4 Styret

Hamars Culturelle Ølvenner ledes av et styre på 6 personer, bestående av president, visepresident, kasserer, sekretær og 2 styremedlemmer. I tillegg velges 2 varamedlemmer. Styret velges for 2 år. President, sekretær og styremedlem 1 skal ikke velges samme år som visepresident, kasserer og styremedlem 2. Varamedlemmene velges for 1 år.

Presidenten har den daglige ledelse av klubben. Visepresident skal fungere som leder ved presidentens fravær.

Styret har vedtaksmyndighet når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Er det stemmelikhet, gjør presidentens stemme utslaget.

Sekretær fører referat fra styremøter og generalforsamling.

Styret fastsetter til en hver tid hvilke rammer som kasserer skal ha i forhold til beløpsgrenser og plassering av klubbens midler.

Styret skal til en hver tid ha en oversikt over klubbens vesentlige/ større eiendeler. Denne oversikten gjennomgås av revisorene 1 gang pr. år før generalforsamlingen.

Styret har fullmakt til å utarbeide organisasjonsplan og endre denne etter behov, herunder oppretting av aktuelle komiteer.

§5 Revisjon

Revisorer reviderer regnskap og årsoppgjør. Revisjonsberetning fra revisorer legges frem for generalforsamlingen.

§6 Utelukking av medlemmer

Medlemmer som viser utilbørlig oppførsel og bryter klubbens formålsparagraf, kan ekskluderes fra klubben av styret.

§7 Oppløsning av klubben

Klubbens midler tilfaller et veldedig formål ved eventuell oppløsning, etter vedtak på generalforsamling.

Statuttene er sist endret i ordinær generalforsamling 01. mars 2014.