Melding til alle medlemmer: VIKTIG! Gi oss beskjed ved endring av adresse, mailadresse eller telefonnr.

Statutter

Klubbens statutter

§1 Formål

Hamars Culturelle Ølvenner har som formål å fremme ølkulturen og det gode selskap i Hamarområdet.

§2 Medlemskap

Medlemskap kan tegnes av personer over 20 år.

§3 Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens høyeste myndighet. Generalforsamlingen skal holdes innen utgangen av 1. tertial hvert år.

Generalforsamlingen innkalles skriftlig av styret, minst 3 uker på forhånd.

Saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 10 dager før generalforsamlingen finner sted.

Generalforsamlingen skal:

  1. Velge møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen.
  2. Behandle og gjøre vedtak som er ført opp på den vedtatte dagsorden. Årsmelding, regnskap og budsjett er faste punkter på dagsorden. Årsmelding og regnskap følger kalenderåret.
  3. Gjennomføre valg. I tillegg til den del av styret som står på valg (se § 4), velges 3 varamedlemmer, 2 revisorer, derav 1 leder og 3 i valgkomité, derav 1 leder. Revisorer og valgkomite velges for 1 år.
  4. Foreta eventuelle endringer i vedtektene.

§4 Styret

Hamars Culturelle Ølvenner ledes av et styre på 7 personer, bestående av president, visepresident, kasserer, sekretær og 3 styremedlemmer. I tillegg velges 3 varamedlemmer. Styret velges for 2 år, varamedlemmene velges for 1 år.

President, sekretær og styremedlem 1 skal ikke velges samme år som visepresident, kasserer og styremedlem 2 og 3.

Presidenten har den daglige ledelsen av klubben. Visepresidenten skal fungere som leder ved presidentens fravær.

Styret har vedtaksmyndighet når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Er det stemmelikhet, gjør presidentens stemme utslaget.

Sekretær fører referat fra styremøter og generalforsamling.

Styret har til enhver tid ansvaret for klubbens utgifter, beløpsgrenser og plassering av  midler.

Styret skal til enhver tid ha en oversikt over klubbens vesentlige/ større eiendeler. Denne oversikten gjennomgås av revisorene 1 gang pr. år før generalforsamlingen.

Styret har fullmakt til å utarbeide organisasjonsplan og endre denne etter behov, herunder oppretting av eventuelle komitéer.

Styret i HCØ utgjør generalforsamlingen i Hamar Ølfestival AS. Hvert styremedlem har en stemme.

§5 Revisjon

Revisorene reviderer regnskap og årsoppgjør. Revisjonsberetningen fra revisorene legges fram for generalforsamlingen.

§6 Utelukking av medlemmer

Medlemmer som viser utilbørlig oppførsel og bryter klubbens formålsparagraf, kan ekskluderes fra klubben av styret.

§7 Oppløsing av klubben

Klubbens midler tilfaller et veldedig formål ved eventuell oppløsning, etter vedtak på generalforsamling.

Statuttene er sist endret i ordinær generalforsamling for 2023, den 9. mars 2024.